ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTOWNER.NL

Algemene Voorwaarden Productowner.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Productowner.nl: ​Productowner.nl, gevestigd te ​Hooilaan 1, 4816EM Breda, KvK-nummer 73370673.

Opdrachtgever: ​Elke natuurlijke – of rechtspersoon, of een daaraan gelieerde onderneming, die gebruik maakt van door Productowner.nl verstrekte informatie en/of diensten.

Sprint: ​Door Productowner.nl geleide sessies, waarbinnen op een gestructureerde manier in samenwerking tussen Opdrachtgever en Productowner.nl voor Opdrachtgever problemen en mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht.

Oplossing(en): ​Uitkomsten van een Sprint of Training.

Training: ​Een door Productowner.nl op maat samengesteld opleidings-, trainings- en instructieprogramma ten behoeve van medewerkers van de Opdrachtgever, teneinde de betreffende medewerkers te equiperen voor het zelfstandig organiseren en leiden van Sprints. Kandidaat/Kandidaten: ​De natuurlijke perso(o)n(en) door Productowner.nl geselecteerd en voorgedragen​ ​teneinde zelfstandig of onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandida(a)t(en), danwel op basis van een inleenovereenkomst tussen Opdrachtgever en Productowner.nl, danwel op basis van een Overeenkomst van Overeenkomst ex artikel 7:400 BW, waarbij partijen nimmer beogen om een arbeidsrelatie ex artikel 7:610 e.v. BW of ex artikel 7:690 e.v. BW aan te gaan, danwel op een andere manier, al dan niet tegen vergoeding, werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever of samenwerkingsverbanden aan te gaan met Opdrachtgever.

Inzet: ​De tewerkstelling van een kandidaat bij Opdrachtgever, teneinde zelfstandig of onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever (een) opdracht(en) te vervullen.

Tarief: ​Het door de Opdrachtgever terzake de inzet van de kandidaat aan Productowner.nl verschuldigde bedrag, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Productowner.nl en op iedere overeenkomst van Productowner.nl en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

  2. De Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst werd gesloten waarbij