Privacy Statement

Last Amended: februari 16, 2022

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Productowner.nl hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten of een schadeclaim indient, vragen we u om persoons- gegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.
Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Productowner.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

 

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u één of meerdere producten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als klant, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt, omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketing- activiteiten verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • ​Om de aanvraag van uw product te kunnen beoordelen.

 • Om u als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze producten en/of voor het geven van advies over onze producten.

Om risico’s beter te kunnen inschatten

We verwerken persoonsgegevens voor statistische analyse, om risico’s beter te kunnen inschatten en om de prijzen van onze producten goed te kunnen bepalen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens verwerken om bij het aangaan van een overeenkomst of tijdens de uitvoering daarvan het risico op een mogelijke betalingsachterstand te beheersen.

We bewaren gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

 • Gegevens om u te kunnen identificeren.

 • Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.

Contacthistorie

Wij leggen vast wanneer u contact heeft met ons. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers nemen we een deel van de telefoon – gesprekken op. Bij gesprekken over uw bankproducten kunnen we deze opnames ook bewaren als vastlegging van onze afspraken. We leggen ook de inhoud van chats vast.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.​

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

U heeft Recht op inzage

Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Productowner.nl geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop Productowner.nl met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen via het volgende e-mail adres: info@productowner.nl.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 23 November 2020

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Productowner.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Productowner.nl: ​Productowner.nl, gevestigd te ​Hooilaan 1, 4816EM Breda, KvK-nummer 73370673.

Opdrachtgever: ​Elke natuurlijke – of rechtspersoon, of een daaraan gelieerde onderneming, die gebruik maakt van door Productowner.nl verstrekte informatie en/of diensten.

Sprint: ​Door Productowner.nl geleide sessies, waarbinnen op een gestructureerde manier in samenwerking tussen Opdrachtgever en Productowner.nl voor Opdrachtgever problemen en mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht.

Oplossing(en): ​Uitkomsten van een Sprint of Training.

Training: ​Een door Productowner.nl op maat samengesteld opleidings-, trainings- en instructieprogramma ten behoeve van medewerkers van de Opdrachtgever, teneinde de betreffende medewerkers te equiperen voor het zelfstandig organiseren en leiden van Sprints. Kandidaat/Kandidaten: ​De natuurlijke perso(o)n(en) door Productowner.nl geselecteerd en voorgedragen​ ​teneinde zelfstandig of onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandida(a)t(en), danwel op basis van een inleenovereenkomst tussen Opdrachtgever en Productowner.nl, danwel op basis van een Overeenkomst van Overeenkomst ex artikel 7:400 BW, waarbij partijen nimmer beogen om een arbeidsrelatie ex artikel 7:610 e.v. BW of ex artikel 7:690 e.v. BW aan te gaan, danwel op een andere manier, al dan niet tegen vergoeding, werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever of samenwerkingsverbanden aan te gaan met Opdrachtgever.

Inzet: ​De tewerkstelling van een kandidaat bij Opdrachtgever, teneinde zelfstandig of onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever (een) opdracht(en) te vervullen.

Tarief: ​Het door de Opdrachtgever terzake de inzet van de kandidaat aan Productowner.nl verschuldigde bedrag, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Productowner.nl en op iedere overeenkomst van Productowner.nl en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst werd gesloten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn/waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op latere met Productowner.nl gesloten overeenkomsten in te stemmen.

 3. Productowner.nl is te allen tijde gerechtigd om wegens voor haar moverende redenen opdrachten te weigeren.

 4. Productowner.nl wijst de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden en/of Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk af.

 5. Productowner.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden na totstandkoming zullen pas in werking treden, nadat Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gebracht. Indien Opdrachtgever schriftelijk en per aangetekend schrijven binnen 14 dagen na ontvangst van die brief kenbaar maakt niet akkoord te gaan met de wijziging, is Opdrachtgever niet gehouden aan de wijziging en blijven de oude Algemene Voorwaarden op dat moment gelden. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig reageert en/of de nieuwe Algemene Voorwaarden later op een andere manier goedkeurt, gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden.

 6. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Productowner.nl in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

ARTIKEL 3: WERKZAAMHEDEN PRODUCTOWNER.NL

 1. Productowner.nl zal haar werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren en conform de in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven.

 2. Productowner.nl faciliteert geen Sprints en/of Trainingen ten behoeve van wetsovertredingen.

 3. Productowner.nl selecteert kandidaten aan de hand van door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de Sprint of functie, de werkzaamheden en de gewenste kennis en kunde van kandidaten enerzijds en de bij Productowner.nl bekende hoedanigheden, kennis en kunde van kandidaten anderzijds.

 4. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen niet door de Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Productowner.nl worden meegewogen.

 5. Opdrachtgever en Productowner.nl zullen wederzijds vertrouwelijk omgaan met verstrekte gegevens en deze zonder toestemming van de andere partij niet verstrekken aan derden of misbruiken ter eigen belang.

 6. In het geval dat werkzaamheden worden verricht op een door de klant aangewezen locatie, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Productowner.nl is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om een effectieve en efficiënte Sprint of Training te faciliteren of geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van de Opdrachtgever. Voor de beslissing om Oplossingen of in Training(en) opgedane vaardigheden te implementeren, gebruiken en/of toe te passen is de Opdrachtgever verantwoordelijk. Voor de beslissing om met een door Productowner.nl geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst, Overeenkomst van Opdracht of inleenovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de Opdrachtgever verantwoordelijk. Productowner.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van – en/of schade veroorzaakt door gebruik door Opdrachtgever van de uitkomsten van een Sprint, Training of een kandidaat die door Productowner.nl is aangedragen.

 2. Productowner.nl schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot de daadwerkelijke realisatie van een Oplossing of inzet van een kandidaat.

 3. Productowner.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Oplossing of kandidaat die niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Productowner.nl indient en daarbij aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid van Productowner.nl.

 4. Productowner.nl is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de Opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van Oplossing of kandidaat. Productowner.nl is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de Opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derde.

 5. In zulks een geval er wel sprake is van aansprakelijkheid van Productowner.nl beperkt de aansprakelijkheid van Productowner.nl zich tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Productowner.nl uit te keren bedrag. Indien aansprakelijkheid van Productowner.nl niet onder de dekking van enige verzekering valt, beperkt deze zich tot het bedrag dat Productowner.nl gefactureerd en geïncasseerd heeft uit hoofde van de aan haar verstrekte opdracht minus de door Productowner.nl ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte kosten ter facilitering van Sprint, Training of ter werving van geschikte kandidaten en lonen, belastingen, sociale premies en andere bedragen door Productowner.nl betaald aan of ten behoeve van Opdrachtgever werkzame kandida(a)t(en) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 6. Aansprakelijkheid van Productowner.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 7. De Opdrachtgever zal aan de kandidaat vergoeden – en Productowner.nl vrijwaren tegen – alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Productowner.nl daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever zal aan de kandidaat de schade
  vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

 8. De Opdrachtgever vrijwaart Productowner.nl voor elke aansprakelijkheid van Productowner.nl als werkgever van de kandidaat terzake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Productowner.nl verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Productowner.nl voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Productowner.nl anders te gebruiken dan waar de verstrekte gegevens voor bedoeld zijn, namelijk het dienen als basis voor – en ter ondersteuning van een werving- & selectietraject ten behoeve van het verkrijgen van arbeidskracht. Bij ongeoorloofd gebruik van de verstrekte gegevens is de Opdrachtgever aan Productowner.nl een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Productowner.nl om volledige schadevergoeding te vorderen. Onder ongeoorloofd gebruik van de gegevens valt onder andere, doch is niet beperkt tot: verstrekken van de gegevens aan personen buiten de eigen organisatie, publiceren van de gegevens op enige wijze, gebruik van de gegevens ter achterhaling van contactgegevens van de kandidaat teneinde deze buiten Productowner.nl om te kunnen benaderen, statistisch onderzoek.

ARTIKEL 5: BETALING EN GEVOLGEN WANBETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de factuur (en/of) de eventuele overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling door Productowner.nl is vereist.

 2. Uitsluitend betalingen aan Productowner.nl zelf werken bevrijdend. Betalingen aan -, danwel vorderingen op kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan kandidaten kunnen niet aan Productowner.nl worden tegengeworpen en kunnen geen aanleiding vormen tot opschorting van – of verrekening met de betalingsverplichtingen tegenover Productowner.nl.

 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is 1,5% contractuele rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de in rekening gebrachte bedragen. Verder is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen: kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,00.

 4. Reclames omtrent de factu(u)r(en) moeten binnen acht dagen na de dag van dagtekening van de factu(u)r(en) schriftelijk bij Productowner.nl zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

ARTIKEL 6: VERZUIM EN ONTBINDING

 1. Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, heeft Productowner.nl de mogelijkheid nakoming te vragen, danwel, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is, om de overeenkomst buiten rechte te ontbinden zonder gehoudenheid tot schadevergoeding. Bovendien heeft Productowner.nl zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 2. In geval Opdrachtgever in surséance van betaling verkeert of toetreedt tot de regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of failliet wordt verklaard heeft Productowner.nl het recht haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst buiten rechte te ontbinden zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.

ARTIKEL 7: AANGAAN DIENSTVERBAND

 1. Productowner.nl zal geen werknemers van Opdrachtgever actief benaderen (“headhunting”) zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Hiervan uitgesloten zijn werknemers van Opdrachtgever:
  a. Die zelf actief solliciteren bij Productowner.nl

b. Reeds eerder als kandidaat bekend waren bij Productowner.nl

c. In de markt kenbaar maken dat zij op zoek zijn naar een nieuwe baan/werkgever.

Als Productowner.nl in contact komt met een werknemer van Opdrachtgever zal Productowner.nl waar mogelijk Opdrachtgever om toestemming vragen om de kandidaat in procedure te nemen.

2. Het is Opdrachtgever op straffe van een boete van € 25.000,00 verboden een arbeidsovereenkomst en/of welke andere samenwerkingsvorm, al dan niet tegen vergoeding, aan te gaan met een werknemer van Productowner.nl danwel ex-werknemer van Productowner.nl binnen 12 maanden nadat het dienstverband tussen werknemer en Productowner.nl beëindigd werd, tenzij Productowner.nl hiervoor schriftelijk toestemming verleent.

3. Elke Opdrachtgever aan wie door Productowner.nl een met name genoemde kandidaat is gepresenteerd- doordat aan de Opdrachtgever personalia en (mogelijk) verdere gegevens ter beschikking zijn gesteld- is aan Productowner.nl een vergoeding verschuldigd van € 25.000,00, wanneer de Opdrachtgever met de gepresenteerde kandidaat binnen 1 jaar nadat de kandidaat is gepresenteerd:

 • enige arbeidsovereenkomst aangaat, en/of

 • een samenwerkingsverband aangaat, en/of

 • op een andere manier, al dan niet tegen vergoeding, de kandidaat werkzaamheden laat verrichten

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING

 1. Productowner.nl en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 2. Productowner.nl zal op verzoek van de Opdrachtgever medewerkers en kandidaten verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem tijdens de sollicitatieprocedure en/of bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de medewerker of kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Productowner.nl over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Productowner.nl. Productowner.nl is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de kandidaat.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WERKZAAMHEDEN Productowner.nl

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot programma’s, teksten incluis de zogenaamde lay-out, modellen, ontwerpen, adviezen etc. worden en blijven eigendom van Productowner.nl ongeacht het aandeel van Opdrachtgever of derden daarin. De uitoefening van die rechten is uitsluitend en alleen voorbehouden aan Productowner.nl.

ARTIKEL 10: BOETEBEDING

 1. Naast hetgeen is bepaald in artikel 4.9, artikel 7.2 en artikel 7.3 is Opdrachtgever bij het niet nakomen of niet volledig nakomen van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Productowner.nl van € 1.000,00 per gebeurtenis en van € 500,00 voor elke dag dat de niet-naleving voortduurt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Productowner.nl om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever, indien de schade voor Productowner.nl meer mocht belopen.

 2. In geval van niet nakoming van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever uit kracht van het enkele feit dat een bepaling niet of niet volledig wordt nagekomen in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat de schade behoeft te worden aangetoond.

WERVING & SELECTIE

ARTIKEL 11: WERKINGSSFEER

 1. Werving & selectie is de dienstverlening waarbij Productowner.nl één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de Opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die Opdrachtgever introduceert.

 2. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door Productowner.nl bij de Opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt, ongeacht de duur van het dienstverband.

 3. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Productowner.nl geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

 4. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Productowner.nl aan de Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

 5. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Productowner.nl geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever reeds voor introductie bekend mocht blijken te zijn en Opdrachtgever door de handelingen van Productowner.nl zich opnieuw bewust wordt van de beschikbaarheid van de betreffende kandidaat.

ARTIKEL 12: HONORARIUM

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht door Productowner.nl aan Opdrachtgever een honorarium van 26% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

 2. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door Productowner.nl aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek en een vol jaar. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantietoeslag, een dertiende (en andere extra) maand(en), tantième, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak (gefixeerd op 15% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en employee-benefits.

 3. De Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Productowner.nl de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Productowner.nl geselecteerde kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Productowner.nl gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

 4. De Opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Productowner.nl verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Productowner.nl en de Opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 13: EINDE OPDRACHT

 1. Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Productowner.nl of de Opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Productowner.nl m.b.t. door Productowner.nl bij Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet

INLENING / DETACHERING

ARTIKEL 14: WERKINGSSFEER

 1. De bepalingen in deze paragraaf hebben betrekking op de opdracht tot het door Productowner.nl inzetten van een, voor de Opdrachtgever geworven kandidaat, bij de Opdrachtgever, waarbij indien zulks wordt afgesproken in verband met de intentie tot het aangaan van een directe arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat wordt afgesproken dat de Opdrachtgever de kandidaat na een afgesproken periode zonder kosten kan overnemen.

ARTIKEL 15: DUUR VAN DE OPDRACHT

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor: a. een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum); of b. een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen); of c. een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

 3. Productowner.nl heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de Opdrachtgever en Productowner.nl bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a. de Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of

b. aannemelijk wordt dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Productowner.nl zal (kunnen) voldoen; of

c. de Opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Productowner.nl direct opeisbaar.

4. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra Productowner.nl de kandidaat niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Productowner.nl en de kandidaat is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Productowner.nl schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

5. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Productowner.nl m.b.t. door Productowner.nl bij Opdrachtgevergeïntroduceerde kandidaten onverlet.

ARTIKEL 16: FUNCTIE EN BELONING

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. De beloning van de kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 2. De Opdrachtgever stelt Productowner.nl tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij Opdrachtgever geldende regeling en aan de Opdrachtgever doorberekend.

 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de kandidaat uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Productowner.nl onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld en het tarief wordt overeenkomstig gecorrigeerd.

ARTIKEL 17: ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de kandidaat bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de kandidaat zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

ARTIKEL 18: LEIDING EN TOEZICHT

 1. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

 2. Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Productowner.nl niet toegestaan de kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

 3. De Opdrachtgever kan de kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Productowner.nl en de kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook tewerkstelling van de kandidaat in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Productowner.nl en de kandidaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 19: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever is jegens de kandidaat en Productowner.nl verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

 2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de kandidaat en aan Productowner.nl tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de functie en werkplek van de kandidaat relevante risico’s en aandachtspunten.

 3. Indien de kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Productowner.nl zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

ARTIKEL 20: VERVANGING

 1. Productowner.nl is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette kandidaat door een andere kandidaat onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Productowner.nl behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het CWI. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

 2. Productowner.nl schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Productowner.nl om welke reden dan ook een (vervangende) kandidaat niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de Opdrachtgever kan inzetten.

 3. Bij arbeidsongeschiktheid van een kandidaat is Productowner.nl niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden Productowner.nl en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

ARTIKEL 21: OVERNAME

 1. Zonder schriftelijke toestemming van Productowner.nl is het de Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door Productowner.nl ingezette kandidaat over te nemen (d.w.z. buiten Productowner.nl om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten), vóórdat die kandidaat in het kader van die opdracht via Productowner.nl het overeengekomen aantal uren bij de Opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Na deze periode is overname kosteloos.

 2. De Opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode, is aan Productowner.nl een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het laatst geldende tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat volgt uit de navolgende berekening: overeengekomen aantal uren minus het aantal door de kandidaat voor Productowner.nl bij de Opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren.

 3. Deze verplichting tot schadevergoeding blijft bestaan totdat 12 (twaalf) maanden zijn verstreken sinds het laatste voor Productowner.nl bij de Opdrachtgever gewerkte en gefactureerde uur.

 4. Voorts is het een Opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Productowner.nl met een kandidaat die in de laatste 12 (twaalf) maanden door Productowner.nl in het kader van een (beoogde) opdracht aan de Opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten Productowner.nl om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.

 5. De Opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan Productowner.nl een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde, dan wel het laatst geldende of het gebruikelijke tarief, vermenigvuldigd met het geoffreerde aantal uur. Tenzij de Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt deze bepaling ook indien de door Productowner.nl geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn en Opdrachtgever door de handelingen van Productowner.nl zich opnieuw bewust wordt van de beschikbaarheid van de betreffende kandidaat.

ARTIKEL 22: OPSCHORTING

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Productowner.nl het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

ARTIKEL 23: BEDRIJFSSLUITINGEN

 1. De Opdrachtgever dient Productowner.nl bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Productowner.nl deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de Opdrachtgever Productowner.nl onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Productowner.nl tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Productowner.nl het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

ARTIKEL 24: TARIEF

 1. Het door de Opdrachtgever aan Productowner.nl verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop Productowner.nl op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de kandidaat werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt vermeerderd met de toeslagen en kostenvergoedingen die aan de kandidaat verschuldigd zijn. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

 2. Productowner.nl is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke CAO of van de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering.

 3. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Productowner.nl zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is Productowner.nl gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. Productowner.nl kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Productowner.nl zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

ARTIKEL 25: FACTURATIE EN TIJDVERANTWOORDING 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten. 2. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De Opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. 3. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de kandidaat aan te leveren urenstaten, behoudt de Opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de kandidaat bij Productowner.nl ingeleverde urenstaat en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de kandidaat bij Productowner.nl ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

ARTIKEL 26: INTELLECTUEEL EIGENDOM UIT WERKZAAMHEDEN KANDIDAAT

 1. Productowner.nl zal de kandidaat op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Productowner.nl in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de kandidaat of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Productowner.nl.

 2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de kandidaat aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Productowner.nl over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Productowner.nl.

 3. Productowner.nl is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de kandidaat verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de kandidaat zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

ARTIKEL 27: TER BESCHIKKINGSTELLING BEDRIJFSMIDDELEN

 1. Indien Opdrachtgever bedrijfsmiddelen ter beschikking stelt aan een kandidaat (gereedschap, auto, telefoon, laptop, kleding e.d.) is Opdrachtgever verantwoordelijk om met de kandidaat de hiertoe benodigde overeenkomsten te sluiten. Eventuele vorderingen van Opdrachtgever op kandidaat uit hoofde van gebruik bedrijfsmiddelen kan slechts in overleg met Productowner.nl verrekend worden door Productowner.nl zolang de kandidaat via Productowner.nl werkzaam is bij opdrachtgever. Na deze periode is verrekening via Productowner.nl niet meer mogelijk en dient Opdrachtgever zelf met de kandidaat te verrekenen. Opdrachtgever vrijwaart Productowner.nl te dier zake.

 2. Opdrachtgever informeert Productowner.nl onverwijld indien door Opdrachtgever aan kandidaat een auto ter beschikking wordt gesteld waarmee de kandidaat (tevens) privé mag rijden. Hierbij overlegt de Opdrachtgever aan Productowner.nl de voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van de cataloguswaarde. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.

ARTIKEL 28: MEDEZEGGENSCHAP

 1. De Opdrachtgever is gehouden om de kandidaat die lid is van de ondernemingsraad van Productowner.nl of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Alléén indien de kandidaat medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin de kandidaat onder werktijd werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht of een opleiding terzake volgt.

SLOTBEPALINGEN:

ARTIKEL 29: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsgeschillen waarbij Productowner.nl betrokken is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Productowner.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Productowner.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden Productowner.nl